Licitatie 04.07.2013

  Anuntul de licitatie este transmis astăzi data   04.07.2013  în vederea publicării  .

 »  Anuntul de licitatie in format .docx

 Licitatie publica deschisa pentru   concesionarea  constructiei 
Spital orăsenesc Fundulea”   si  a terenului   aferent

A N U N Ţ

  Consiliul Local Fundulea , cu sediul în  orasul Fundulea , B-dul . 22 Decembrie 1989, nr.151,  judeţul 
Călăraşi, CUI 3797131 , telefon 0242/642084 , fax 0242/642030 ,  organizează licitaţie publică deschisă
 pentru concesionarea  constructiei “ Spital orăsenesc Fundulea ” si a  terenului  aferent în suprafată de 
2934 m.p., ambele aflate în proprietatea publică a orasului , conform prevederilor Ordonantei de Urgentă
 a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.22/2007 si a Hotărârii Consiliului Local Fundulea  
 nr. 55/15.12.2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publică .
    După adjudecare, imobilul va fi destinat acordării de asistentă medicală generală , de specialitate si    a serviciilor    conexe acestora , inclusiv     scolarizarea       personalului medical, sarcină ce va fi prevăzută în contractul de concesiune şi va fi notată în cartea funciară a imobilului. Imobilul este  situat în   orasul   Fundulea, str. Gheorghe Sorescu nr. 2 , judeţul Călăraşi. 
   Spaţiul ce va fi concesionat are o suprafaţa utilă de 700.9 m.p. iar  terenul aferent are o suprafată de  2934 m.p.
   Redeventa minimă de la care se porneste licitatia publică pentru concesionarea spatiului descris este de 1000 euro /an .
   Documentatia de atribuire poate fi procurată în orice zi lucrătoare , între orele 9,00 a.m.-14,00 de la sediul Consiliului Local Fundulea din orasul Fundulea , b-dul 22 Decembrie 1989 , nr.151,  judeţul Călăraşi, compartimentul Administratie Publică  , începând cu data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei Partea VI-a  , la pretul de 15 Ron , cu plata în numerar la casieria concedentului.   Taxa de participare la licitatie este de 10 Ron . Garanţia de participare la licitaţie este de 1.000 Ron  si se restituie în cazul  neajudecării.
   Data limită  pentru solicitarea clarificarilor este de 13.02.2012 , ora 13.00. Solicitările privind eventualele clarificări vor fi depuse la Registratura concedentului până la data mentionată anterior.
   Ofertele  se vor depune  într-un singur exemplar  la sediul concedentului  până la data de15.02.2012, orele  9,00 a.m. în modalitatea prevăzută de  documentatia de atribuire. 
   Sedinta publică de dechidere a ofertelor  va avea loc la sediul conceddentului  în data de15.02.2012 , orele 11,00 a.m.  în prezenta ofertantilor.
    Pentru solutionarea  litigiilor apărute ,  instanta competentă este  sectia de contencios administrativ a Tribunalului  Călărasi , tel .0242311947; fax:0242316157 în conditiile si termenele prevăzute  de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului admnistrativ cu modificările si completările ulterioare ;

  Anuntul de licitatie este transmis astăzi data   20 .01. 2012  în vederea publicării  .

 »  Anuntul de licitatie in format .docx

Procedura de inregistrare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a autoritatilor contractante cuprinde urmatoarele etape obligatorii:

A) completarea on-line a formularului de inregistrare disponibil in SEAP la adresa 
                             Formular de inregistrare in sistem 
B) Initierea unei licitatii pentru contractarea unor lucrari publice in cadrul SEAP la adresa : 
                             Formular de initiere a licitatiei pentru lucrari publice 
C) transmiterea unei cereri de inregistrare adresata operatorului SEAP semnata de reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de persoana imputernicita expres sa reprezinte autoritatea in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie certificata dupa actul de imputernicire;
D) transmiterea de catre operatorul SEAP prin mijloace electronice a certificatului digital de inregistrare si a instructiunilor de utilizare a acestuia.

        Prin completarea formularului de inregistrare autoritatea contractanta isi asuma un angajament de confidentialitate si de protectie a informatiilor existente in cadrul SEAP, inclusiv informatiile care asigura accesul in acest sistem informatic.

 Tarif de Utilizare 

In conformitate cu prevederile Capitolului VIII, Sectiunea a 2-a din H.G. 1660 din data de 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, orice autoritate contractanta care a declansat in SEAP o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitatie electronica are obligatia sa plateasca operatorului SEAP un tarif de utilizare al carui cuantum este stabilit in functie de numarul si de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice in SEAP. In cazul unei achizitii pe loturi, tariful este perceput pentru o singura procedura de atribuire.

In functie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declansata in SEAP, orice autoritate contractanta datoreaza:

  • 80 lei in cazul unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar daca aceasta include sau nu include o faza finala de licitatie electronica;
  • 50 lei in cazul unei proceduri de cerere de oferta, aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar daca aceasta include sau nu include o faza finala de licitatie electronica.