Îmbunatațirea Infrastructurii Educaționale prin Realizare și echipare gradiniță cu program prelungit , în Orașul Fundulea Județul Călărași - cod SMIS 124601

sigle1920px

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașului Fundulea, Județul Călărași, cod SMIS 124601

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Operațional Regional , Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și

invățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Componenta 1 POR/2017/10/10.1a/7regiuni

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Valoarea totală a proiectului : 4.705.497,18 lei

Valoarea finanţării nerambursabile : 2.803.670,24 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.431.754,80 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 371.915,44 lei

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 24 Iulie 2019 – 31 August 2021 activităţile  proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașului Fundulea, Județul Călărași  – cod SMIS 124601, locația Bulevardul 22 Decembrie, nr.7, Județul Călărași, în baza contractului de finanţare nr. 4575 din data de 23.07.2019.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii educaționale în orașul Fundulea și îmbunătățirea calității infrastructurii de educație de la nivelul învățământului obligatoriu din Orașul Fundulea, județul Călărași, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional.

Obiectivul general va fi atins prin realizarea și echiparea unei gradinițe cu program prelungit în orașul

Fundulea , județul Călărași, din Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia.

Proiectul îsi propune îmbunătățirea accesului copiilor la un proces educațional performant și de calitate, apropierea condițiilor de învățământ oferite de gradinițele din mediul urban de condițiile și stadardele moderne , pentru crearea condițiilor de bază educaționale în gradinițe (apă curentă, electricitate, încălzire, mobilier școlar).

OBIECTIVELE SPECIALE

  1. Realizarea unei construcții/clădiri care va găzdui Grădința cu program prelungit Nr.2 Fundulea (2) în vederea creșterii calității procesului educativ.
  2. Dotarea și crearea de facilități pentru îmbunătățirea procesului educativ din cadrul Grădiniței cu program prelungit Nr.2 Fundulea (Crâng).
  3. Vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale în orașul Fundulea prin realizarea și echiparea unei gradinițe cu program prelungit în orașul Fundulea, în vederea asigurării condițiilor indispensabile unui proces educațional de calitate, începând cu faza preșcolară.

Indicatori: Indicatori prestabiliți de realizare - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – prescolar – 80 Persoane – dintre care, Femei 38, Bărbați 42

REZULTATE:

Rezultat 1- 1 contract de management semnat-corespunde activității A1- Achiziție servicii de management de proiect și contribuie indirect la îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice, cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 2 – 1 studiu de fezabilitate elaborat- corespunde activității A2 -Achiziție Docum. tehnice în vederea obținerii avize acorduri-Studiu de fezabilitate și contribuie indirect la îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice, cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 3 – 1 echipă de management constituita– corespunde Activității A3-Stabilirea și organizarea echipei de implementare a proiectului și definirea obiectivelor și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 4 -1 cerere de finanțare elaborată și depusă spre finanțare corespunde cu A4-Pregătirea și depunerea documentației de finanțare, și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 5 - 1 contract de finanțare semnat corespunde activității A5- Semnarea contractului de finanțare și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 6 – 11 contracte de achiziții semnate corespunde activității A6- Derularea procedurilor de achiziție, semnarea

contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale,

specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 0 atât la începutul implementării proiectului și valoarea 11 la finalul proiectului.

Rezultat 7-1 unitate infrastructură educațională creată și dotată pentru 80 de copii – grădinița corespunde activității A6-Derularea procedurilor de achiziție, semnarea contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate, și subactvitatilor acesteia: 6.1 Achiziție servicii de proiectare și derulare contract,6.2.Achiziție lucrări de execuție- cheltuieli pentru investiția de bază-grădinița cu program prelungit și derulare contract, 6.3. Achiziție dotări pentru investiția de bază (Utilaje, echip.tehnologic care necesită montaj )- cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.4. Achiziție dotări pentru investiția de bază -(mobilier, -cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.5. Achiziție dotări pentru investiția de bază (echipamente funcționale pentru bucătărie și depozitare)-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.6. Achiziție dotări pentru investiția de bază )-ehipamente specific amenajărilor exterioare și locurilor de joacă-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.7. Achiziție servicii publicitate și informare-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate pentru proiect și derulare contract, 6.8 Achiziție servicii de asistență tehnică, 6.9 Achiziție servicii de experți cooptați pentru evaluarea achizițiilor și derulare contract, 6.10 Achiziție servicii de verificatori proiect și derulare contract, 6.11 Achiziție servicii de audit.Contribuie direct la îndeplinirea indicatorilor de proiect- 80 de copii, având o valoare 0 la începutul implementării și valoare 1 la final.

Rezultat 8- 1 Ofertă curriculară optimizată și atractivă- corespunde activității 6- A6- Derularea procedurilor de achiziție,

semnarea contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate, subactivitatilor 6.2.Achiziție lucrări de execuție- cheltuieli pentru investiția de bază-grădinița cu program prelungit și derulare contract, Subactivitatea 6.3. Achiziție dotări pentru investiția de bază (Utilaje, echip.tehnologic care necesită montaj )- cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.4. Achiziție dotări pentru investiția de bază -(mobilier, -cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.5. Achiziție dotări pentru investiția de bază (echipamente funcționale pentru bucătărie și depozitare)-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.6. Achiziție dotări pentru investiția de bază )-ehipamente specifice amenajărilor exterioare și locurilor de joacă-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract.valoare 0 la începutul implementării proiectului 1 la finalul implementării proiectului.

Rezultat 9- minim 1 persoană angajată și instruită penru faza de operare a investiției create, corespunde activității A 8 – Angajarea și instruirea personalului necesar, valoare 0 la începutul implementării proiectului 1 la finalul implementării proiectului și contribuie la îndeplinirea îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect.

Rezultat 10- cereri de rambursare/plată depuse transmise către OIR /AM corespunde Activitatatii 9– Întocmirea și transmiterea documentației cererii de rambursare/plată, cu valoare 0 la inceptul implementării și valoare de minim 3 până la finalul perioadei de implementare.

Rezultat 11- Materiale publicitare și de informare diseminate (2 anunțuri de presă, 1 panou temporar, 1 placă permanență, set etichente autocolante pentru echipamente) corespunde Activității 10 – Informarea, publicitatea și diseminarea informațiilor cu privire la proiect și contribuie la diseminarea obiectivelor generale și specifce de proiect și a indicatorilor, valoare la începutul implementării proiectului 0, la final 4.

Rezultat 12-Rapoarte de progres elaborate –corespunde Activitatatii 11– Monitorizarea și evaluarea proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului, cu valoare 0 la începutul implementării proiectului și valoare 8 la finalul implementării proiectului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro

 "Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

footer

@2023

Meniu