Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV

        

                                                                                                                                           

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.10691/03.08.2021                                                                                    

                                                                                                                      Anexa  Nr.2

                                                                                                        La normele metodologice

Buletin informativ Legea (544/2001)

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al Orașului Fundulea

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al Orașului Fundulea:

1.      Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355 

2.      Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

3.      Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410

4.      Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836

5.      Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210 

6.      Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116

7.      Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332

8.      Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

9.      Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

10.    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729

11.    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731

12.    Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88315

13.    Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913

14.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

15.    Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576

16.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459

17.    Legea nr. 119/1996 ci privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624

18.    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

19.    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689 

20.    Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432

21.    Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185

22.    Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511  

23.    Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359

24.    Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993

25.    Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616

26.    Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290

27.    Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

28.    Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei Orașului Fundulea

Acte normative cu impact asupra activității:

1.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2.      Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

3.      Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932

4.      Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282 

5.      Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770

6.      Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566

7.      Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803

8.      Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317  

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria Orașului Fundulea este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Fundulea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Orașului Fundulea nr. 33/28.04.2017:

https://primaria-fundulea.ro/images/Organizare/REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE.pdf

Organigrama si statul de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Fundulea, https://primaria-fundulea.ro/despre-institutie/organizare/organigrama

Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Fundulea https://primaria-fundulea.ro/images/InformatiiPublice/Scan20210726145141.pdf

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Orașului Fundulea și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Primarul  Orașului Fundulea: Dorel DOROBANȚU, telefon fix 0242642084, fax 0242642030, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Viceprimarul Orașului Fundulea: Dan Valentin VASILE , telefon fix 0242642084, fax 0242642030, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretarul general al Orașului Fundulea: Ovidiu-Iosif GURLUI, telefon fix 0242642084, fax 0242642030, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: referent, Adriana-Cornelia VĂRĂȘTEANU, telefon fix 0242642084, fax 0242642030, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

d) coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al Orașului Fundulea

1.      Datele de contact ale Primăriei/Consiliului Local al Orașului Fundulea: Str. Mihail Kogălniceanu, nr.18, Oraș Fundulea, Județul Călărași, cod poștal 915200, telefon fix 0242642084, fax 0242642030, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

2.      Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 08:00 – 16:30,

Vineri: 08:00 – 14:00.

e) audiențe

 Primarul Orașului Fundulea, Dorel DOROBANȚU – marți, între orele 1000 – 1200

·        Viceprimarul Orașului Fundulea, Dan –Valentin VASILE – joi, între orele 1000 – 1200

·        Secretarul general al Orașului Fundulea, Ovidiu-Iosif GURLUI – vineri, între orele 1000-1200.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

- telefonic, la nr. 0242642084;

- personal, prin cerere scrisă, depusă la registratura primăriei.

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat: https://primaria-fundulea.ro/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpNj11uwyAQhK-C9gI1RHGazVNzhN6A2Gu8EnYsWNxIUe9efhopT8DsfDuDRa3xGbFHmO5-pFwwl4jaIPBiHcWPa3IkVdMIKVJorlglhO41comivG04XCJ8k-MoIX25wMPdF_mz7VjtQuXZIZSjbyqPcGHssnBCCOQ3K_ObK7MTe3qxh0zVcmoktdPKkgKryGqYyUti8qxMZ3T1XCLQQ_5v2zhBy6DHxoFiSdW9OZlzfzjqUj5cJ1oRO8wLrRm71VLnjAbamX7aF3P-aoX33Ob3D4q8ZkY,

Bilanțul contabil: https://primaria-fundulea.ro/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpNj1FuwyAQRK9i7QFSwIlTb77a3qA32NhrZyWMLcBppKp3LwRb7RfsLDPzINQavwM2CMNse_ZwCXg8XCLIRCOHl3ex5OLH7FwiXcVu4-plV9goo7NcJ8XAGtiXlPCUENS-GlcO8a9BnxA-eZQQ_fo2eulmm-XXkuFo4jwqhHw0RZUeLoIqCWcEz3ahePv3KnmHxLN7TYtQaKtuY60sVbU-qPqwQ9cI_IjbbekHKOH8WMRzyHW6MWfTNubUZupURTFSd5vYJdv1SZOKFs934a_yt4TrKMo9Yfz8AkPTbi4,

g) programele și strategiile proprii

Programele si strategiile Orașului Fundulea pot fi consultate la sediul Primăriei Orașului Fundulea sau prin linkul de acces: https://primaria-fundulea.ro/hotarari-2019/61-departamente/74-hotarari-consiliu

-        Data 29.06.2018:

HCL 58 PART. 1

HCL 58 PART. 2

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://primaria-fundulea.ro/images/InformatiiPublice/Scan20210802145644.pdf

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

https://primaria-fundulea.ro/images/InformatiiPublice/Scan20210802145919.pdf

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

https://primaria-fundulea.ro/images/InformatiiPublice/Scan20210802085319.pdf

Întocmit,

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

referent, Adriana-Cornelia VARASTEANU

@2023

Meniu