Scutiri si facilitati

 

Scutiri si facilitati ce se pot acorda persoanelor fizice:
Ca si in legislatiile anterioare anului 2008, Codul fiscal prevede o serie de scutiri si facilitati fiscale ce se acorda anumitor categorii de persoane. Astfel:

- Persoanele fizice – veteranii de razboi conform Legii nr.44/1994 si cele prevazute la art.1 din Decretul – Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice instaurate cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr.105/1999, aprobata prin Legea nr. 189/2000), precum si in alte legi sunt scutite de la plata impozitului pe cladirea si pe terenul aferent de la domiciliu, de la plata taxei asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor precum si de alte taxe locale, stabilite de consiliile locale in conditiile art.283 si de taxe speciale, stabilite de C.G.M.B. in conditiile prevazute la art.282 din Codul fiscal.
- Persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 lit.d si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei Romana din decembrie 1989 nr. 341/2004 sunt scutite de plata impozitului pe cladire si terenul aferent de la domiciliu si de taxa asupra mijloacelor de transport pentru un singur autoturism hycomat sau a unui mototriciclu, scutirea se aplica numai pe baza certificatului doveditor eliberat in baza Legii nr.341/2004.
- Vaduvele de razboi si ale veteranilor de razboi nerecasatorite sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri si pe terenul de la domiciliu.  
- O alta categorie de persoane care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe cladirea si pe terenul situate la domiciliu este cea constand din persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gr.I. Pentru a beneficia de scutire, persoanele din aceasta categorie trebuie sa epuna la sediul nostru o cerere, insotita de copia de pe certificatul de incadrare si gradul de handicap respectiv eliberat de Comisia de expertiya infiintata in baya O.U.G. nr.102/1999, aprobata prin Legea nr.519/2002, in special persoanele revizuibile.  
- Scutirea de la plata impozitului pe cladire si a impozitului pe teren se mai aplica si persoanelor care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirea de locuit, in conditiile O.G. nr.29/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.325/2002, privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. Scutirea se acorda pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru aceasta operatiune. La cererea depusa pentru acordarea acestei facilitati, contribuabilul trebuie sa prezinte in copii: certificatul energetic si autorizatia de construire eliberate de Primaria sectorului 6 si contractul de acordare a creditului. Acordarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza au depus cererea respectiva. 
- Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte in conditiile O.G. nr.19/1994 beneficiaza de scutire pe un termen de 10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintei. 
- Persoanele fizice, titulari ai contracetlor de construire a unei locuinte cu credit sau ale contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art.7-9 din Legea nr.114/1996, republicata, pe o perioada de 10 ani de la data dobandirii. Scutirile pentru ambele cazuri (O.G. nr.19/94 si Legea nr.114/96) se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare in care s-a depus cererea de scutire.
In cazul vanzarii unei astfel de locuinte, noul proprietar nu mai beneficiaza de scutire.  
- Pentru motive temeinic justificate, consiliul local poate acorda pentru obligatiile fiscale restante inlesniri la plata, in conformitate cu prevederile art.125 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.174/2004 republicata.
Pentru anul 2008 Consiliul Local Sector 6 a adoptat H.C.L. nr.24/2008 prin care se acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitelor pe cladiri datorate pe anii anteriori anului 2007 de catre persoanele fizice cu venituri reduse. Scutirea se va acorda pe baza de cerere scrisa a contribuabilului la care va anexa documente justificative care sa-i confere dreptul la scutire.

Scutiri si facilitati acordate pe anul 2008:

Potrivit prevederilor art.286 din Codul fiscal, C.G.M.B. poate acorda scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul aferent pentru cladirea in care are domiciliul o persoana fizica, ale carei venituri consta in exclusivitate din ajutor de somaj si/sau pensie de asistenta sociala.

Aceste persoane trebuie sa depuna la sediul nostru cereri insotite de urmatoarele documente:
- copie de pe actul de identitate;  
- adeverinta eliberata de autoritatea competenta ca este beneficiar de indemnizatia de somaj, de ajutor social si/sau pensie sociala; 
-declaratie din care sa rezulte ca nu mai are alte venituri in afara celui de mai sus. Pentru anul 2006, Consiliul Local al Sectorului 6, a adoptat H.C.S. nr.7/2005 prin care se acorda o reducere de 50% la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren aferent cladirii de domiciliu, persoanelor fizice ale caror venituri constau in exclusivitate in ajutor de somaj si/sau pensie de asistenta sociala.

Sanctiuni:

Sanctiuni prevazute la art.294 pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal. Constituie contraventii urmatoarele fapte:
- depunerea peste termen a declaratiilor de impunere asupra cladirilor, terenurilor, mijloacelor de transport, a declaratiei privind valoarea unei constructii executate in conditiile Legii nr.50/1991, a declaratiei privind plata impozitului pe spectacole, declaratiei – decont pentru taxa hoteliera si a declaratiei anuale de catre persoanele juridice; 
- depunerea declaratiilor peste termenul de 30 de zile se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei.
- nedepunerea declaratiilor fiscale se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei. Amenzile aplicate se pot achita in cuantum de 1/2 din minimul amenzii, daca plata se face in 48 de ore de la data incheierii procesului verbal,ori,dupa caz, de la data comunicarii acestuia.
- incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se sanctioneaza cu amenda de la 280 RON la 1360 RON. In cazul persoanelor juridice, limitele de mai sus se majoreaza cu 300%.