Alte impozite si taxe prevazute in Codul fiscal datorate de persoane fizice si care constituie venituri ale bugetelor locale

 

a) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare ale caror niveluri se stabilesc prin H.C.G.M.B. in limitele prevazute la art.267 si se fac venit la bugetul local al sectoarelor;

Nu se datoreaza aceste taxe pentru:
- construirea de lacasuri de cult sau anexe la acestea;  
- dezvoltarea sau realizarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
- lucrarile de interes judetean sau local;
- institutiile publice;  
- construirea de autostrazi si cai ferate atribuite prin concesionare.

b) Taxele pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica, a autorizatiilor sanitare, certificatelor de producator datorate de persoanele fizice care desfasoara activitatea in mod independent sau ca ascociatii familiale, conf. art.268; Taxele se achita integral, anticipat eliberarii autorizatiilor.
c) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pe baza unui contract sau a unei intelegeri sau prin utilizarea de panouri, afisaje, amplasate in locuri publice conf. art.270 si art.271. Nu se datoreaza taxa pentru serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale, pentru afisele, panourile sau mijloacele de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor, pentru afisajul pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construictie, realizarii de reclama si publicitate si pentru institutiile publice, exceptand cazul cand acestea fac reclama unor activitati economice.
d) Impozitul pe spectacole se datoreaza de catre contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati distractive si se calculeaza in cote procentuale asupra incasarilor realizate din vanzarea biletelor, inclusiv a abonamentelor, conform prevederilor art.274. Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a inregistra biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale, respectiv S.P.F.P.L. sector 6. Organizatorii de spectacole de videoteca si discoteca au obligatia sa depuna declaratii care sa contina suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara apectacole pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, a lunii precedente celei in caresunt programate spectacolele respective. Impoztul se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu sumele si coeficientii stabilite de C.G.M.B., conform prevederilor alin.2 si alin.3, art.275. Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul.Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare. Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare calei in care se realizeaza venitul, decontul de impunere sau declaratia de impunere.Pentru 2010 cotele de impozitare sunt stabilite prin H.C.G.M.B. 405/2009 Anexa 1 pct. 1.6.
e) Taxa hoteliera cinf. art.278-281 din Codul fiscal instituita pentru sederea intr-o unitate de cazare sau intr-o localitate asupra careia Consiliul local isi exercita autoritatea. Taxa hoteliera se claculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,5% si 5%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asupra tarifelor de cazare practicate de unitatile de cazare.Pentru anul 2010 cota de calcul este de 3% aplicata la tarifele de cazare conform H.C.G.M.B. 405/2009 pct. 1.9.2.

Sunt scutite de la plata taxei hoteliere:  
- persoanele in varsta de pana la 18 ani;
- persoanle cu handicap grav sau accentuat ori invalide de gradul I;  
- pensionarii sau studentii; 
- persoanele aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
- veteranii de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
- persoanele fizice prevazute al art.1 din Decretul-Lege nr.118/2990.

Scutirea se acorda si sotului sau sotiei uneia dintre persoanel fizice mentionate.
f) Taxe speciale care se stabilesc prin hotarari ale C.G.M.B. pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.Pentru anul 2010 nu s-au stabilit taxe speciale.
g) Potrivit prev. art.283 si art.2831 din Codul fiscal, Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.Pentru anul 2010 nivelul acestor taxe este stabilit prin H.C.G.M.B. nr. 405/2009 (Anexa 1 si Anexa 2).

        De asemenea, C.G.M.B. poate institui taxe pentru detinerea sau utlizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala in Bucuresti, precum si taxe pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator.
Taxele se calculeaza si se platesc in conformitate cu prevederile aprobate prin hotarare a C.G.M.B.
Pentru anul 2010, astfel de proceduri au fost aprobate prin H.C.G.M.B. nr.405/2009, in Anexa 1 pct. 1.10.2.

       Conform prevederilor art.287 din Codul fiscal, C.G.M.B. poate majora anual cu maximum 20% nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite anual, in functie de conditiile specifice zonei. Pentru anul 2010 acestea au fost stabilite prin H.C.G.M.B. nr.405/2009 in Anexa 1 pct.1.10.2.. In afara impozitelor si taxelor enumerate mai sus, mai constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
- taxele judiciare de timbru instituite prin Legea nr.146/1997, care se achita la trezoreria sectorului pe raza caruia se afla autoritatea care solutioneaza cererea ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru (judecatorii, tribunale, etc.). Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor judiciare de timbru, se utilizeaza procedura prevazuta la art.74-81 din Codul de procedura civila, contribuabilii trebuind sa se adreseze instantelor care solutioneaza cauzele.  
- Taxele extrajudiciare de timbru instituite prin Legea nr.117/1999, care se achita la sediul prestatorului de serviciu, respectiv directia de impozite si taxe locale a sectorului. Aceste taxe se achita numerar sau in timbre fiscale mobile pentru eliberarea certificatelor fiscale de orice fel, pentru eliberarea titlurilor de proprietate in baza Legii nr.18/1991 a fondului funciar.
Pentru plata cu inarziere a impozitelor si taxelor locale de catre persoane fizice si juridice dupa expirarea termenului de plata, se percep majorari de intarziere de 0,1% pe zi intarziere conf. O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv.