Impozitul asupra mijloacelor de transport

 

 Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a acestora si se calculeaza prin inmultirea numarului de fractii de 200 cmc. sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare prevazuta la art. 263 Cod Fiscal, alin. 2.

Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala de peste 12 tone taxa este prevazuta la alin.4, acelasi articol.
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport apartinand institutiilor publice si pentru cele ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru transportul public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful este stabilit in regim de transport public.

Impozitul este anual si se achita in doua termene de plata semestriale egale, respectiv:

- 31 Martie
- 30 Septembrie

Pentru sumele achitate dupa expirarea acestor termene se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv.
Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscaleneachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv O.U.G. 39/2010.

Scoaterea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport se efectueaza pe baza de declaratie, la care se anexeaza actul de instrainare, certificatul de radiere din evidenta politiei, conform prevederilor alin. 2, art. 264.

 Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual, cu exceptia celor, carora nu li se aplică acest impozit. 
Impozitul se datorează bugetului local al localitătii (sectorului) unde proprietarul are domiciliul fiscal, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe toata durata contractului impozitul este datorat de locatar.
Persoanele-cetăteni straini care inmatriculeaza temporar un mijloc de transport in Romania, au obligatia sa achite integral impozitul datorat pentru intreaga perioada pe care se solicita inmatricularea.
 Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare de mai jos,stabilite pe 2010 prin H.G. nr. 956/2009 si H.C.G.M.B. nr. 405/2009 : 

- Motorete, motociclete, scutere -8 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica pana la 1600 cm3 -8 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv -18 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv -36 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv -72 lei
- Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 -145 lei
- Autobuze, autocare, microbuze -24 lei
- Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv si autoturismele de teren din productie interna -28 lei
- Tractoare inmatriculate -18 lei

Pentru remorci, semiremorci si/sau rulote, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de masa totala maxima autorizata, astfel:

- Pana la 1t inclusiv -8 lei
- Intre 1t si 3 t inclusiv -29 lei
- Intre 3t si 5 t inclusiv -45 lei
- Peste 5 t -55 lei 

 Orice persoana care dobandeste un mijloc de transport sau care vinde un mijloc de transport, precum si in cazul in care isi schimba domiciliul din sectorul 6 in alt sector, in alta localitate are obligatia sa depuna decalratie fiscala la S.P.F.P.L. Sector 6, in termen de 30 de zile de la data cand a intervenit una dintre aceste situatii.
Obligatia de a depune declaratie revine si persoanelor scutite de la plata impozitului.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sanctioneaza potrivit art.294, cu amenda.
Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata daca titularul nu are achitate toate obligatiile fiscale datorate bugetului local respectiv. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport fara certificatul fiscal, prin care se atesta stingerea obligatiilor fiscale, sunt nule de drept.
Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
 Pentru plata cu anticipatie a impozitului total datorat pe anul 2008 pentru mijloacele de transport pe care le detine un contribuabil persoana fizica se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin H.C.G.M.B. nr. 405/2009.
Impozitul anual total, datorat de un contribuabil persoana fizica, pentru mijloacele de transport pe care le detine, in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la 31 martie.

 Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Marea Brailei si Insula Balta Ialomitei;
c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevedrilor legale in vigoare.

 Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloace de transport, impozitul corespunzator se stabileste la nivelurile prevazute in O.U.G. nr.155/2007. In acest sens, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definiti in O.U.G. nr.109/2005, sunt obligati ca pana la 31 martie 2008 sa declare pe propria raspundere daca vehiculele pe care le detin au efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier international.