Impozitul pe terenurile aflate in proprietate

     Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care Codul fiscal prevede altfel:
     Contribuabili, persoane fizice sau juridice, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan.
    Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare ori in folosinta persoanelor fizice sau juridice, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitati si zona din cadrul localitatii unde este situat terenul, precum si categoria de folosinta a terenului, conform inregistrarii din registrul agricol al primariei respective.  
    Pentru terenurile situate in intravilan impozitul se stabileste luand in calcul suprafata si zona in care este incadrat terenul in cadrul sectorului, la care corespund valorile prevazute la art. 258, alin. 2 Cod Fiscal.

    In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei, exprimate in ha, cu suma corespunzatoare de la art.258, alin(4) Cod fiscal, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie 8 pentru Bucuresti.

    Impozitul pe teren nu se datoreaza potrivit prevederilor art. 257 Cod Fiscal pentru :

a) suprafata de teren acoperita de o cladire;
b) terenurile cultelor religioase recunoscute prin lege;
c) terenurile cimitirelor si crematoriilor;
d) terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate sau acreditate;
e) terenurile unitatilor sanitare de interes national;
f) terenurile detinute, administrate sau folosite de institutiile publice cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
g) terenurile din proprietatea statului, ale unitatilor administrativ teritoriale sau a altor institutii publice, exceptand suprafetele folosite pentru activitati economice;
h) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pe perioada cat dureaza ameliorarea;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, terenurile ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitati de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, navigatie, aferente structurii portuare;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, nationale, principale, zonele de siguranta ale acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa mostenitorilor legali sau testamentar;
n) terenurile aferent cladirilor afectate centralelor hidrotehnice, termoelectrice si nucleare electrice si terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea R.A.P.P.S.;
o) terenurile aferente cladirilor restituite in baza art.16 din Legea nr.10/2001;
p) terenurile aferente cladirilor restituite cf. art.1 alin.(6) din O.U.G. nr.94/2000;
q) terenurile aferente cladirilor restituite cf. art.6 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999;
Pentru terenurile de la punctele o, p, q, scutirea de impozit se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public. 

     Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate nu are stinse toate creantele fiscale datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei in care domiciliaza contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii, urmatoare celei in care are loc instrainarea.
      Atestarea achitarii obligatiilor fiscale se face prin certificatul fiscal emis de unitatea fiscala respectiva. Actele prin care se instraineaza terenuri prin incalcarea acestei prevederi sunt nule de drept.
     Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pe intreg anul 2010 efectuata de persoanele fizice, pana la data de 31 martie 2010 se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin H.C.G.M.B. 405/2009.
     Impozitul / taxa anuale pe teren, datorate de un contribuabil persoana fizica pentru toate terenurile pe care le detine in proprietate pe raza sectorului 6, in suma totala de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie 2010.
Pentru terenurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar, pe intreaga durata a contractului, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
     Orice persoana care dobandeste teren, care instraineaza teren si/sau modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la S.P.F.P.L. sector 6 in termen de 30 zile, inclusiv, care urmeaza dupa data interventiei uneia dintre aceste situatii.
Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiei fiscale se sanctioneaza cu amenda contraventionala, stabilita conform prevederilor art.294 Cod fiscal.

Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale, pana la :

     - 31 Martie
     - 30 Septembrie

   Pentru sumele achitate dupa expirarea acestor termene se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv.
   Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv, O.U.G. 39/2010.