Impozitul pe cladiri 

 
   Declaratia de impunere pentru deschidere rectificare rol fiscal persoane fizice pt cladiri/ terenuri               ITL-001 si ITL-003 - in 2 exemplare 
   Orice persoană care are in proprietate o claƒdire (sau mai multe, caz in care exista declaratia de impunere ITL-002 ) situata pe teritoriul Romaniei, indiferent de destinatia acesteia, datoreaza anual impozit pentru acea cladire; impozitul se datoreaza bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. Toate persoanele fizice, proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri, cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit, conform prevederilor art.284 din Codul fiscal. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

 Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul de la art.251 din Codul fiscal; pentru anul 2008 valorile impozabile sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr.405/2009.  

  Valorile impozabile variaza in functie de: 

a) materialul din care este construita o cladire, 

b) de pozitia fata de corpul principal de cladire (cladiri-anexe), 

c) de nivelul la care este situata locuinta intr-o cladire cu mai multe nivele (subsol, parter, mansarda), 

d) de existenta dotarii, cumulative, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de canalizare.

 Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se detremina prin masurarea dimensiunilor pe cuantumul exterior al cladirii. In cazul in care nu se poate efectua această masuratoare, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona din cadrul localitatii unde este situata cladirea cu coeficientii de corectie, pentru municipiul Bucuresti, astfel:

- zona A cu 2,60

- zona B cu 2,50

- zona C cu 2,40

- zona C cu 2,30

    In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 nivele si de 8 apartamente, coeficientul de corectie din zona respectiva, se reduce cu 0,10. Valoarea impozabila a cladirii, determinata luand in calcul elementele de mai sus, se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea, dupa cum urmeaza:

a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; in cazul de fata la 01.01.2007;

b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani, impliniti la 01.01.2007.

    In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta si a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 m2 , valoarea impozabila a cladirii respective, determinata asa cum am aratat mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia.

    Daca o persoana fizica are in proprietate, in afara cladirii de la adresa de domiciliu, una sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta si care nu sunt inchiriate altor persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza in conditiile prevazute la art.252, astfel:

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu;

b) cu 50% pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu;

c) cu 75% pentru a treia cladire in afara celei de domiciliu;

d) cu 100% pentr a patra cladire si urmatoarele in afara celei de domiciliu.

   Ordinea cladirii se determina in functie de data inscrisa in actul de dobandire. Nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol persoanele care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala si pe care le invitam să depuna la sediul nostru declaratii rectificative in vederea scutirii de la plata majorarii de impozit.

   Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

   Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate inclusiv.
  Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv O.U.G. 39/2010.

   Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an de catre un contribuabil, persoana fizica, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti; pentru anul 2010 bonificatia este de 10% stabilita prin H.C.G.M.B. nr.405/2009.

   Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2010 pana la 31 martie 2010.

   Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana fizica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la data de 31 martie 2010. In cazul in care un contribuabil detine in proprietate mai multe cladiri pe raza sectorului, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

   Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea sau daca are domiciliul pe raza sectorului 6. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal mis de S.P.F.P.L. Sector 6 si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept.