Transparenta decizionala…

  Anunturi, PUZ-uri, Proiecte de hotarare, Rapo…

Hotarari Consiliu…

Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor…

Situatii financiare…

Studiaza bilantul si balanta din contabilitate…

Registrul agricol…

  Oferte de comunicare terenuri extravilane…

Galerie Foto…

Galeria noastra de poze…

Declaratii…

Vezi declaratiile de avere si interese  …

Hotarari Consiliu 2019…

Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor…

Vanzare teren…

  Oferte de vanzare si liste preemptori terenur…

Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România

Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România.

În continuare, cetățenii și actorii locali sunt invitați să se implice în ierarhizarea acestor proiecte prin accesarea chestionarului de la linkul următor: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk. Această activitate își propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală.

Proiect Sipoca

sipoca35

Descarca descrierea proiectului

logoProiectFundulea

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Realizare teren multifuncţional de sport în orașului Fundulea, Județul Călărași, cod SMIS 129928

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Organism Intermediar: Direcţia Generală de Pescuit, Autoritate de Management pentru POPAM

Valoarea totală a proiectului : 634.068,26 lei

Valoarea finanţării nerambursabile : 533.556,91 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM: 400.167,68 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 133.389,23 lei

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 17 mai 2019 – 17 mai 2021 activităţile  proiectului Realizare teren multifuncţional de sport în orașului Fundulea, Județul Călărași  – cod SMIS 129928, locația str.Stadionului , Județul Călărași, în baza contractului de finanţare nr. 255 din data de 17.05.2019.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în creșterea bunăstării și a coeziunii sociale pe teritoriul UAT Fundulea prin îmbunătăţirea infrastructurii de agrement și activităţii recreative dedicate turiștilor piscicoli împreună cu ceilalţi cetăţeni ai orașului.

Acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor măsurii și a strategiei de dezvoltare locală a asociaţiei Valea Mostiștei prin structurarea unor noi oportunităţi de petrecere a timpului liber și desfășurarea unor activităţi recreative.

Proiectul asigură o nouă dimensiune procesului de dezvoltare a coeziunii sociale, a bunăstării și induce un sentiment de bunăstare civică și economică beneficiarilor.

OBIECTIVELE SPECIALE

 1. Îmbunătăţirea coeziunii sociale și dezvoltarea turismului  piscicol în orașul Fundulea, judeţul Călărași prin diversificarea serviciilor și facilităţilor prin structurarea unei investiţii noi care să asigure oportunităţi de agrement și petrecerea timpului liber pentru turiștii piscicoli împreună cu familia, locuitorii orașului  și turiștii de week-end,
 2. Facilitarea unui acces sporit la oportunităţi de petrecere a timpului liber și de desfășurare a unor activităţi recreative pentru populaţia stabilă.
 3. Noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, agrement și relaxare.

DESCRIEREA PROIECTULUI

                În cadrul investiţiei se vor realiza un teren de sport multifuncţional (fotbal, baschet, volei , tenis) în suprafaţă de 924 mp, cu suprafaţa de joc din tartan multicolor și o zonă de siguranţă perimetrală de cca 1,00m pe contur.

                Terenul va avea următoarea alcătuire constructivă:

 • Placă de beton;
 • Suprafaţă sintetică turnată – tartan multicolor;
 • Porţi de minifotbal/handbal;
 • Gard perimetral cu plasă metalică;
 • Instalaţie de iluminat nocturn;
 • Dotări specifice ( porţi minifotbal/handbal), panouri baschet, fileu volei)
 • Tribună spectator 50 locuiri;
 • Mobilier urban

Proiect cofinanţat din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Prin Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

sigle1920px

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașului Fundulea, Județul Călărași, cod SMIS 124601

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Operațional Regional , Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și

invățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Componenta 1 POR/2017/10/10.1a/7regiuni

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Valoarea totală a proiectului : 4.705.497,18 lei

Valoarea finanţării nerambursabile : 2.803.670,24 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.431.754,80 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 371.915,44 lei

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 24 Iulie 2019 – 31 August 2021 activităţile  proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașului Fundulea, Județul Călărași  – cod SMIS 124601, locația Bulevardul 22 Decembrie, nr.7, Județul Călărași, în baza contractului de finanţare nr. 4575 din data de 23.07.2019.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii educaționale în orașul Fundulea și îmbunătățirea calității infrastructurii de educație de la nivelul învățământului obligatoriu din Orașul Fundulea, județul Călărași, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional.

Obiectivul general va fi atins prin realizarea și echiparea unei gradinițe cu program prelungit în orașul

Fundulea , județul Călărași, din Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia.

Proiectul îsi propune îmbunătățirea accesului copiilor la un proces educațional performant și de calitate, apropierea condițiilor de învățământ oferite de gradinițele din mediul urban de condițiile și stadardele moderne , pentru crearea condițiilor de bază educaționale în gradinițe (apă curentă, electricitate, încălzire, mobilier școlar).

OBIECTIVELE SPECIALE

 1. Realizarea unei construcții/clădiri care va găzdui Grădința cu program prelungit Nr.2 Fundulea (2) în vederea creșterii calității procesului educativ.
 2. Dotarea și crearea de facilități pentru îmbunătățirea procesului educativ din cadrul Grădiniței cu program prelungit Nr.2 Fundulea (Crâng).
 3. Vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale în orașul Fundulea prin realizarea și echiparea unei gradinițe cu program prelungit în orașul Fundulea, în vederea asigurării condițiilor indispensabile unui proces educațional de calitate, începând cu faza preșcolară.

Indicatori: Indicatori prestabiliți de realizare - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – prescolar – 80 Persoane – dintre care, Femei 38, Bărbați 42

REZULTATE:

Rezultat 1- 1 contract de management semnat-corespunde activității A1- Achiziție servicii de management de proiect și contribuie indirect la îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice, cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 2 – 1 studiu de fezabilitate elaborat- corespunde activității A2 -Achiziție Docum. tehnice în vederea obținerii avize acorduri-Studiu de fezabilitate și contribuie indirect la îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice, cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 3 – 1 echipă de management constituita– corespunde Activității A3-Stabilirea și organizarea echipei de implementare a proiectului și definirea obiectivelor și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 4 -1 cerere de finanțare elaborată și depusă spre finanțare corespunde cu A4-Pregătirea și depunerea documentației de finanțare, și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 5 - 1 contract de finanțare semnat corespunde activității A5- Semnarea contractului de finanțare și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 1 atât la începutul implementării proiectului cât și la finalul proiectului.

Rezultat 6 – 11 contracte de achiziții semnate corespunde activității A6- Derularea procedurilor de achiziție, semnarea

contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate și contribuie direct la îndeplinirea tuturor obiectivelor generale,

specifice și a indicatorilor de proiect cu valoare 0 atât la începutul implementării proiectului și valoarea 11 la finalul proiectului.

Rezultat 7-1 unitate infrastructură educațională creată și dotată pentru 80 de copii – grădinița corespunde activității A6-Derularea procedurilor de achiziție, semnarea contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate, și subactvitatilor acesteia: 6.1 Achiziție servicii de proiectare și derulare contract,6.2.Achiziție lucrări de execuție- cheltuieli pentru investiția de bază-grădinița cu program prelungit și derulare contract, 6.3. Achiziție dotări pentru investiția de bază (Utilaje, echip.tehnologic care necesită montaj )- cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.4. Achiziție dotări pentru investiția de bază -(mobilier, -cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.5. Achiziție dotări pentru investiția de bază (echipamente funcționale pentru bucătărie și depozitare)-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.6. Achiziție dotări pentru investiția de bază )-ehipamente specific amenajărilor exterioare și locurilor de joacă-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, 6.7. Achiziție servicii publicitate și informare-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate pentru proiect și derulare contract, 6.8 Achiziție servicii de asistență tehnică, 6.9 Achiziție servicii de experți cooptați pentru evaluarea achizițiilor și derulare contract, 6.10 Achiziție servicii de verificatori proiect și derulare contract, 6.11 Achiziție servicii de audit.Contribuie direct la îndeplinirea indicatorilor de proiect- 80 de copii, având o valoare 0 la începutul implementării și valoare 1 la final.

Rezultat 8- 1 Ofertă curriculară optimizată și atractivă- corespunde activității 6- A6- Derularea procedurilor de achiziție,

semnarea contractelor de achiziție și derularea contractelor semnate, subactivitatilor 6.2.Achiziție lucrări de execuție- cheltuieli pentru investiția de bază-grădinița cu program prelungit și derulare contract, Subactivitatea 6.3. Achiziție dotări pentru investiția de bază (Utilaje, echip.tehnologic care necesită montaj )- cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.4. Achiziție dotări pentru investiția de bază -(mobilier, -cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.5. Achiziție dotări pentru investiția de bază (echipamente funcționale pentru bucătărie și depozitare)-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract, Subactivitatea 6.6. Achiziție dotări pentru investiția de bază )-ehipamente specifice amenajărilor exterioare și locurilor de joacă-cheltuieli pentru investiția de bază-dotări și lucrări instalații/montaj și derulare contract.valoare 0 la începutul implementării proiectului 1 la finalul implementării proiectului.

Rezultat 9- minim 1 persoană angajată și instruită penru faza de operare a investiției create, corespunde activității A 8 – Angajarea și instruirea personalului necesar, valoare 0 la începutul implementării proiectului 1 la finalul implementării proiectului și contribuie la îndeplinirea îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, specifice și a indicatorilor de proiect.

Rezultat 10- cereri de rambursare/plată depuse transmise către OIR /AM corespunde Activitatatii 9– Întocmirea și transmiterea documentației cererii de rambursare/plată, cu valoare 0 la inceptul implementării și valoare de minim 3 până la finalul perioadei de implementare.

Rezultat 11- Materiale publicitare și de informare diseminate (2 anunțuri de presă, 1 panou temporar, 1 placă permanență, set etichente autocolante pentru echipamente) corespunde Activității 10 – Informarea, publicitatea și diseminarea informațiilor cu privire la proiect și contribuie la diseminarea obiectivelor generale și specifce de proiect și a indicatorilor, valoare la începutul implementării proiectului 0, la final 4.

Rezultat 12-Rapoarte de progres elaborate –corespunde Activitatatii 11– Monitorizarea și evaluarea proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului, cu valoare 0 la începutul implementării proiectului și valoare 8 la finalul implementării proiectului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro

 "Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

footer

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

LogoPrimarie100px

ROMÂNIA

JUDEŢUL CǍLǍRAŞI

PRIMĂRIA  ORAŞULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași”

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului : 18.793.147,39 lei

Valoarea finanţării nerambursabile :  de la bugetul de stat – 18.031.082,36 lei

Valoarea finanţării de la bugetul local : 762.065,03 lei.

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 29.03.2019  –  28.03.2020  activităţile  proiectului „Asfaltare și modernizare străzi în orașul Fundulea, judeţul Călărași” conform Contractului de finanţare nr.972/20.02.2018

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în modernizarea a 32 de străzi cu o lungime de 10.785 ml în orașul Fundulea, judeţul Călărași.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie și în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Modernizarea străzilor în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la oraș, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare în spaţiul urban. Prin asfaltarea acestor străzi se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice.

OBIECTIVELE SPECIALE ale proiectului constă în asfaltarea și modernizarea următoarelor străzi: Pinului, Salcâmilor, Alunului, Arţarului, Mesteacănului, Intrarea Socului, Teiului, Brândușei, Bujorului, Gorunului , Castanului, Viilor, Plopului, I.G.Duca, Cicoarei, Sulfinei, Busuiocului, Pelinului, Nalbei, Albăstrelelor, Grâului, Secarei, Secerișului, Orhideelor, Răsăritului, Cercetării, Independenţei, Progresului, Speranţei, Foișorului, Narciselor, Violetelor.

Proiectul asigură o nouă dimensiune a procesului de dezvoltare a localităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI

            În cadrul investiţiei se vor realiza:

 • Lucrări de terasamente;
 • Montarea bordurilor;
 • Execuţia rigolelor carosabile;
 • Execuţia trotuarelor;
 • Execuţia bazinelor de retenţie ape pluviale;
 • Asternerea stratului de legătură;
 • Așternerea stratului de bază;
 • Asternerea stratului de uzură;
 • Realizarea de marcaje rutiere,
 • Montarea indicatoarelor rutiere, etc.

Proiect cofinanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

Subcategorii